Pronađi stranice sa...
 
Uradite ovako u polju za pretragu
Upišite bitne riječi: bijeli labrador retriver
Tačne riječi stavite pod navodnike: "trobojni pacov terijer"
Upišite OR između svih riječi koje tražite: minijaturno OR standardno
Stavite znak minusa tačno ispred riječi koje ne želite: -glodar, -"Jack Russell"
do
Stavite 2 tačke između brojeva i dodajte mjernu jedinicu: 10..35 kg, 300 USD..500 USD, 2010..2011
Zatim suzi rezultate na osnovu stavke...
Pronađite stranice na jeziku koji odaberete.
Pronađite stranice objavljene u određenoj regiji.
Pronađite stranice ažurirane u vremenskom roku koji navedete.
Pretražite jednu web lokaciju (kao npr. wikipedia.org ) ili ograničite rezultate na domenu, kao što je npr. .edu, .org ili .gov
Pretražujte izraze koji se javljaju na cijeloj stranici, ili u naslovu stranice, na web adresi, ili u linkovima koji upućuju na stranicu koju tražite.
Kažite, treba li Sigurno pretraživanje filtrirati seksualno eksplicitan sadržaj.
Pronađite stranice u željenom formatu.
Pronađite stranice koje smijete slobodno upotrebljavati.
Možete još i ovo..
Pronađi stranice koje su slične URL-u
Pretraživati stranice koje ste već posjećivali
Korištenje operatora u polju za pretragu
Prilagođavanje vaših postavki pretraživanja
Google aplikacije
Glavni meni