Pronađi slike sa...
 
Uradite ovako u polju za pretragu
Upišite bitne riječi: zimsko inje
Tačne riječi stavite pod navodnike: "ledeni cvijet"
Upišite OR između svih riječi koje tražite: drveće OR korovi OR trave
Stavite znak minusa tačno ispred riječi koje ne želite: -prozori
Zatim suzi rezultate na osnovu stavke...
Pronađite slike bilo koje željene veličine.
Odredite oblik slika.
Pronađite slike u željenim bojama.
Ograničite vrstu pronađenih slika.
Pronađite slike objavljene u određenoj regiji.
Pretražite jednu web lokaciju (kao npr. sfmoma.org ) ili ograničite rezultate na domenu, kao što je npr. .edu, .org ili .gov
Pronađite slike u željenom formatu.
Pronađite slike koje smijete slobodno upotrebljavati.
Možete još i ovo..
Pronađi stranice koje su slične URL-u
Korištenje operatora u polju za pretragu
Prilagođavanje vaših postavki pretraživanja
Google aplikacije
Glavni meni